نظرسنجی سازمان تنظیم

نظرسنجی سازمان تنظیم

مشترک گرامی

جهت اعلام میزان رضایت در خصوص سرویس دریافتی از شرکت مخابرات ایران از طریق لینک زیر به سامانه ارزیابی میزان رضایت کاربران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات داریویی مراجعه نمایید .

ورود به سامانه ارزیابی سازمان تنظیم